021-33926192

بلبرینگ تماس زاویه ای

بلرینگ های تماس زاویه ای دارای شیاری در داخل رینگ درونی و بیرونی خود هستند که نسبت به یکدیگر زاویه مشخصی می سازند این خاصیت انها را برای تحمل بار محوری و شعاعی بطور توأم مناسب می سازد بلبرینگ های یک ردیفه ساچمه تماس زاویه ای می توانند بار محوری را فقط در یک جهت تحمل مایند به همین دلیل معمولأ با بلبرینگ تماس زاویه ای همنوع خود (هم اندازه خود)بطور توأم (دو تایی)بکار می روند . بلبرینگ های تماس زاویه ای در ابعاد و اندازه های بسیار متنوع تولید  می شوند و می توانند به تنهای و یا دو تایی مورد استفاده قرار گیرند این بلبرینگ ها بصورت دو ردیف ساچمه و بگونه ساده و یا کا سه نمددار نیز ساخته می شوند    

بطور کلی می تواند این نوع بلبرینگ ها را به دو دسته تقسیم کرد .

1_ بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه ای: نوع بلبرینگ ها دارای زاویه ی تماس 40درجه می باشند که از هم جدا نمی شوند . می توانند بر حسب نیاز با سرعتهای بالا کار کنند . این بلبرینگ ها به دو طریق در دسترس هستند که برای ترتیب های (قرار دهی )متفاوتی مناسبند نوع نرمال (معمولی) برای موارد استفاده بطور تکی بکار می روند و ان در مواردی است که نیروی محوری فقط از یک سو بر بلبرینگ وارد می شود نوع مشترک در موافعی بکار می روند که دو یاچند زوج بلبرینگ باید با هم به طریق مختلفی مورد استفاده قرار بگیرند . بلبرینگ های نوع اخیر (مشترک یا مصارف عمومی) که یک ردیف ساچمه ای و به منظور استفاده بصورت دوتایی(جفتی)تولید می شوند می توانند در حالت دو تایی به هر صورتی نسبت به یکدیگر جازده تنظیم شوند  بگونه ایکه دارای لقی مثبت و یا توزیع بار یکسانی باشند .استفاده از واشر های فاصله پر کن نیز مورد نیاز نیستند (روش استفاده دوتایی زمانی انتخاب می شود که تحمل بار بلبرینگ یک ردیفه به تنهایی کافی نباشد و یا هنگامیکه نیرو از هر جهت بر بلبرینگ ها وارد اید .

2_بلرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه: بلبرینگ های دو ردیف ساچمه ای تماس زاویه ای A جدید ترین نوع از این خانواده هستند  ابعاد طراحی داخلی اتها بهینه سازی شده اند . زاویه تماس انها 32 درجه است و فاقد شیار ساچمه خور می باشند و نوع دیگری از دو ردیف ساچمه ها دارای شیار ساچمه خور در یک طرف می باشند ولی این طرح بتدریج توسط نوع A جایگزین شده اند. بلبرینگ های دارای شیار ساچمه خور باید بگونه ای جا زده شوند که بار اصلی محور بر سمت بدون شیار ان وارد اید  انواع کاسه نمد دار توسط یک گیریس پایه لیتیم پر شده اند که خاصیت ضد زنگ خوبی دارند و می تواند در محدوده دمای 30- الی 110+ سانتیگراد کار کنند نوع اخیر برای تمام عمر خود روغن دارند و نیازی به روانکاری انها نیست 

بلبرینگ های یک ردیفه: بلبرینگ های مصارف عمومی (مشترک)نوع CB بطور استاندارد برای استفاده دو تایی ساخته می شوند و هنگامیکه بگونه پشت به پشت و یا رو به رو جازده شوند لقی محوری اندکی خواهند داشت

بلبرینگ های دو ردیغه : بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیف ساچمه دارای  لقی نرمال هستند و بطور استاندارد و تناسب اندازه بلبرینگ لقی انها بین 5 الی 53 میکرون می باشد بعضی از انواع این بلبرینگ ها نیز لقی کمتر و یا بیش از نرمال دارند که تولید انها چندان متداول نیست .

 
12345مجموع 95 محصول
12345مجموع 95 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر